Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneProwadzące zajęcia:

Lucyna Minota

Edyta Kołosowska

„Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”.Janusz Korczak

 

Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników.

Prowadzone przez terapeutę ćwiczenia powinny uaktywniać pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Tym samym nie można ograniczyć się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu.

Ogólne wskazania terapeutyczne

· zachęcanie dziecka do pracy,

· nagradzanie dziecka za prawidłowo wykonane czynności,

· ukazywanie atrakcyjności wykonywanych zabaw,

· stopniowanie trudności,

· nie dopuszczenie do tego by zabawa była chaotyczna, nużąca.

Działania terapeutyczne:

 • Usprawnianie w sferze słuchowo-językowej:

-kształtowanie wrażliwości słuchowej,

-ćwiczenia słuchu fonetycznego i fonemowego,

-doskonalenie umiejętności różnicowania głosek,

-ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej, poprawność wypowiedzi,

-ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej mowy,

-doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej,

-doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, bogacenie słownictwa i wypowiadania się,

-wzbogacanie słownika czynnego i biernego.

 • Usprawnianie w sferze wzrokowej:

-usprawnianie analizatora wzrokowego,

-ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, litero podobnym i literowym,

-ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Usprawnianie w sferze ruchowej:

-usprawnianie motoryki dużej – lokomocja, sprawnie porusza się i pokonuje przeszkody,

-usprawnianie motoryki małej – manipulowanie przedmiotami,

-doskonalenie koordynacji ruchów ciała.

 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki:

-usprawnianie czynności manualnych,

-usprawnianie małych grup mięśniowych dłoni i palców,

-wyrabianie nawyku umiejętności prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim,

-wdrażanie do stosowania ćwiczeń relaksacyjnych uwzględniające napięcie mięśniowe rąk.

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

-wypracowanie nawyku poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego, plastycznego,

-wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania, czytania,

-przewiduje skutki działań – łączy przyczyny ze skutkiem,

-słuchanie, zapamiętywanie obrazków,

-koduje i odkodowywuje proste informacje w postaci obrazków, rysunków,

-kreślenie znaków literopodobnych.

 • Wspomaganie rozwoju w zakresie umiejętności matematycznych:

-posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

-doskonalenie rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,

-porównywanie liczebności zbiorów,

-grupuje obiekty wg. różnych kryteriów,

-porównywanie obiektów i określanie ich długości, ciężaru,

-kształtowanie umiejętności w zakresie dodawania i odejmowania na konkretach,

-dostrzega rytm i stałe następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 • Usprawnianie w zakresie orientacji:

­ -w przestrzeni, w schemacie własnego ciała

 •  Usprawnianie w zakresie lateralizacji:

­ ustalenie dominującej ręki, nogi.

 •  Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania zadania.
 •  Stosowanie ćwiczeń wyciszających i relaksacyjnych.
 •  Współpraca nauczyciela z rodzicami:

­ spotkania i wspólne omawianie postępów dziecka,
­ kierowanie do specjalistów, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
­ wdrażanie opiekunów do systematycznej pracy z dzieckiem

Do pobrania – Plan działania w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

 

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content