Przetwarzanie danych osobowychKlauzula informacyjna

Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rasy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach, reprezentowane przez Dyrektora, ul. Gen. Bema 49, 11-200 Bartoszyce. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: m.kowalik-sobczak@gptogatus.pl

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in.. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378), Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie oświatowej (t.j. Dz.U. 2019, poz.1942) w celu realizacji statutowych zadań, opiekuńczo – wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie RODO.

Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie AKT. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia kwietnia r.;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

 

REGULAMIN
monitoringu wizyjnego
w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach

§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach oraz w jego otoczeniu, a także rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia i możliwość udostępniania zgromadzonych danych

§2
Celem monitoringu jest:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, rodziców, pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach, Zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynkach i obrębie Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach
2. Ograniczenie zachowań i zdarzeń nagannych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach i w jego obrębie.

§3
Systemem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar znajdujący się w zasobach Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach, przede wszystkim: wejście główne, boczne wejście ewakuacyjne elewacje, parking, plac zabaw oraz tereny wokół budynku objęte zasięgiem kamer.

§4
1. System monitoringu funkcjonuje całodobowo a rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega tylko obraz z kamer monitoringu (bez dźwięku).
2. Kamery nie są umieszczane w miejscach, które mogłyby naruszyć prywatność oraz godność człowieka.
3. Strefę objętą monitoringiem oznacza się tablicami informującymi o zainstalowanych kamerach, które umieszcza się w widocznych miejscach.

§5
1. Obraz zarejestrowany systemem monitoringu wizyjnego przechowywany jest nie dłużej niż 10 dni, a następnie usuwany poprzez nadpisanie danych.
2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie mogące świadczyć o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, a także na uzasadniony wniosek strony trzeciej, Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach, może zarządzić sporządzenie kopii nagrania obejmującego przedmiotowe zdarzenie, o ile nagranie nie zostało wcześniej usunięte.
3. Kopia nagrania z monitoringu wizyjnego wydana może być tylko i wyłącznie organom ścigania w związku z prowadzonym postępowaniem na ich wniosek, oraz osobie, której dane dotyczą, gdy nie narusza to prawa ochrony do wizerunku oraz prywatności innych zarejestrowanych monitoringiem wizyjnym osób.
4. Decyzję w przedmiocie zabezpieczenia i udostępnienia kopii nagrania podejmuje Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach
5. Kopię nagrania przechowuje Administrator Danych Osobowych w zamkniętym i niedostępnym dla innych osób miejscu przez okres do 10 dni od daty zaistnienia zdarzenia lub do czasu wydania jej organom ścigania albo stronie trzeciej, a następnie w przypadku braku wniosku o udostępnienie, kopię nagrania usuwa się w trwały sposób.
6. Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć okres przechowywania kopii na czas dłuższy niż wskazany w pkt 5.
7. Dostęp do zapisów z monitoringu wizyjnego posiada Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach
8. Aktualny podgląd z zainstalowanych kamer monitoringu wizyjnego, za pośrednictwem monitorów, posiadają pracownicy ochrony.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach

OBOWIĄZEK INFROMACYJNY

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z zainstalowanym systemem monitoringu wizyjnego jest Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach, reprezentowane przez Dyrektora, 11-200 Bartoszyce, ul. Gen. Józefa Bema 49, tel 89 764 13 88, e-mail ppnr4@op.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: e-mail m.kowalik-sobczak@gptogatus.pl, tel. 533 327 046
3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach.
4. Przez obszar objęty monitoringiem rozumie się budynek Przedszkola oraz obszar wokół niego.
5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 10 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
6. Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia na wniosek osób trzecich, organów prowadzących postępowania, Dyrektora Przedszkola.
7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Wobec Pani / Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.
11. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z danymi osobowymi z monitoringu wizyjnego:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c. prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
g. prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
h. prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, adres email na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content