Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnejZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 /2022 Dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach z dnia 25 listopada 2022 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ

 

Podstawa prawna:

art.106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 r., poz. 1082 ze zm.), art. 52 ust. 12 i 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. , poz. 1930 ze zm.)

1

 1. Regulamin   określa  warunki  korzystania ze stołówki przedszkolnej,   zasady zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu ,  informacje o wysokości opłat za posiłki obowiązujące  za wyżywienie oraz  zasady pobierania i egzekwowania opłat.
 2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podawane są do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

2

 1. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dla każdego dziecka w formie  4 posiłków, które dostarcza do przedszkola  firma cateringowa , na podstawie umowy zawartej z organem prowadzącym przedszkole.
 2. Firma cateringowa przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym , odpowiednią ilością kalorii,  uwzględniając alergie pokarmowe oraz diety, m.in. bezmleczna, dla dzieci z cukrzycą i inne , zgłoszone przez placówkę na podstawie  informacji uzyskanych od rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
 3. Posiłki spełniają wymagania określone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną jak również  są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi żywienia w jednostkach systemu oświaty.
 4. Jadłospis opracowywany jest przez dietetyka zatrudnionego przez firmę cateringową i dostarczany do placówki w ustalonych odstępach czasowych.
 5. Aktualny jadłospis wywieszany jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W jadłospisie zawarta jest informacja o alergenach występujących w potrawach oraz gramatura.
 6. Transport oraz system pakowania posiłków działa w oparciu o normy HACCAP oraz  ISO 9001.
 7. Do korzystania z posiłków uprawnione są wszystkie dzieci zapisane do Przedszkola.
 8. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującymi w placówce ramowym rozkładem dnia. Posiłki wydawane są w godzinach:

a) śniadanie -8.30

b) II śniadanie -10.00

c) obiad -12.00

d) podwieczorek: 14.30

 1. Każde dziecko ma zapewniony dostęp do wody pitnej wg potrzeb.

3

 1. Korzystanie z wyżywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 2. Opłaty za wyżywienie pokrywają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
 3. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków- koszt tzw. „wsadu do kotła”.
 4. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym lub po każdej zmianie w formie komunikatu. Informacja umieszczana jest także na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 5. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca . Jeśli  termin opłaty wypada w dzień wolny od pracy, kolejny dzień roboczy jest dniem, do którego uiszczamy opłaty za wyżywienie.
 6. Zwrot za niewykorzystane dni wyżywienia następuje poprzez odliczenie kwoty od wysokości wyżywienia za miesiąc następny. Przedszkole powiadomi rodzica o wysokości zwrotu do 5 każdego miesiąca w formie pisemnej informacji sporządzonej na podstawie indywidualnego rozliczenia.
 7. Opłata za wyżywienie pobierana  jest zgodnie z zasadą ekwiwalentności. Oznacza to, że jest naliczana wyłącznie za posiłki, z których dziecko korzystało.
 1. Dopuszczalnym wyjątkiem jest pobranie opłaty za wyżywienie za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, jeśli rodzic, zgodnie z zasadami obowiązującymi w  przedszkolu, nie zgłosił nieobecności.
 2. Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu odbywa się do godziny 16.00.
 3. Opłatę za wyżywienie dziecka należy wnosić przelewem na konto wskazane przez przedszkole podając nazwę przedszkola, imię i nazwisko dziecka, za które opłata jest uiszczania.
 4. W przypadku nieuregulowania opłaty za wyżywienie w  wyznaczonym terminie- po upływie 3 dni roboczych, rodzice/opiekun prawny zalegający z opłatami, otrzymują pisemne upomnienie  zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego. Upomnienie jest  dostarczane zobowiązanemu tylko raz.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie stają się dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za wyżywienie dziecka. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania o  spłacie należności  kierownika gospodarczego.
 6. W przypadku potwierdzenia przez rodzica/prawnego opiekuna o dokonaniu wpłaty, a braku wpłaty na konto przedszkola, kierownik ma prawo zażądać potwierdzenia dokonania opłaty w celu  sprawdzenia poprawności danych przelewu.
 7. Jeżeli po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia opłata za wyżywienie nie zostanie uiszczona, wierzyciel kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.
 8. 15.Organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego.

4

 1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w przedszkolu.
 2. Przedszkole nie prowadzi wydawania posiłków na wynos.
 3. Posiłki wydawane są w salach dziennego pobytu dzieci, przez pracownika, który posiada wymagane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Podczas wydawania posiłków na sali mogą być jedynie dzieci, nauczyciele oraz osoby uprawnione do wydawania posiłków.
 5. Przed podaniem posiłku dzieciom pracownik wyznaczony przez przedszkole dokonuje oceny organoleptycznej posiłku ( czy smak, zapach, temperatura nie budzi zastrzeżeń ), sprawdza ilość i gramaturę posiłków ( czy jest zgodna z gramaturą zawartą w jadłospisie) oraz stwierdza stan czystości pojemników, w których dostarczane są posiłki do przedszkola (czy pojemnik jest czysty i nie uszkodzony)
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonych posiłkach należy powiadomić o tym dyrektora przedszkola lub osobę przez niego upoważnioną. Osoba ta powiadamia o tym  firmę dostarczającą żywienie, która jest zobowiązana w ramach reklamacji w ciągu 15 min. wymienić lub dowieźć  posiłek zgodny z normami żywieniowymi i przepisami sanitarno – higienicznymi.
 7. Wyznaczony pracownik po stwierdzonych nieprawidłowościach dokonuje wpisu do zeszytu pt.:” Zeszyt jakości posiłków wydawanych w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach”. Wpis zawiera: datę kontroli, ocenę jakości posiłków, braki w ilościach i gramaturach  oraz podpis osoby kontrolującej.
 8. Przedszkole zapewnia łatwo zmywalne powierzchnie stolików, przy których dzieci spożywają posiłki.
 9. Po zakończonym posiłku stoliki i posadzki porządkuje woźna oddziałowa, która   dezynfekuje je środkami czystości.
 10. Przedszkole zapewnia naczynia , sztućce, które odpowiednio wyparza oraz przechowuje.
 11. Po zakończonym posiłku resztki pokarmów są wyrzucane do pojemnika stojącego w wyznaczonym miejscu , w sposób ustalony w przedszkolu. Resztki pokarmowe są odbierane przez firmę dostarczającą posiłki każdego dnia ( 5 dni roboczych) do godz.14.30.
 12. Firma cateringowa ma w obowiązku przechowywanie próbek pokarmowych z każdego posiłku przeznaczonych do badań sanitarnych.

5

 1. W przypadku planowanej wycieczki , której organizacja zmienia porządek spożywanych posiłków przez daną grupę, wychowawca zobowiązany jest ten fakt zgłosić na trzy dni przed terminem wycieczki do dyrektora lub osoby  upoważnionej za zamawianie posiłków , w celu ustalenia godzin posiłków oraz zaopatrzenia dzieci w suchy prowiant.
 2. Ze zmianą organizacji spożywanych posiłków w dniu  planowanej wycieczki wychowawca grupy zapoznaje rodziców.

6

 1. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem.
 2. Zabrania się przechowywania żywności w szafkach w szatni przedszkolnej.

7

 1. W sprawach dotyczących żywienia, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor przedszkola.
 2. Powyższe zasady dotyczą całego roku szkolnego, włączając w to okresy wakacyjne i świąteczne, w których dzieci korzystają z wyżywienia w przedszkolu.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content