Koncepcja pracy przedszkolaKoncepcja pracy Integracyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Bartoszycach opracowana przez zespół w składzie: pracownicy przedszkola, rodzice.

 

„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu”. Robert Fulghum

Misja przedszkola

W myśl maksymy „Sukces zaczyna się w przedszkolu” pragniemy, żeby początek tej drogi był dla dziecka najlepszy, ponieważ:

 • jesteśmy jedynym przedszkolem integracyjnym w Bartoszycach,
 • jako jedyne przedszkole prowadzimy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • mamy najdłuższe doświadczenie w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych,
 • mamy najlepiej przygotowanych specjalistów do pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
 • posiadamy najlepiej wyposażoną bazę przedszkola do pracy z dziećmi.

To wszystko przyczynia się do osiągania SUKCESU w rozwoju przez wszystkie dzieci.

Nauczyciele naszego przedszkola

Bardzo dobrze współpracują ze sobą i nieustannie doskonalą swoje kompetencje i podnoszą swoje kwalifikacje. Nad prawidłowym rozwojem dziecka czuwają: oligofrenopedagodzy, surdopedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuci, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej , pedagog specjalny.

Wartości promowane w przedszkolu:
Wartości, które są podstawą pracy z dziećmi w naszym przedszkolu to:

Bezpieczeństwo – w opinii rodziców dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpiecznie fizycznie i emocjonalnie, wszystkie czują się akceptowane. Relacje DZIECKO-RODZIC-NAUCZYCIEL wpływają na dobrą atmosferę w przedszkolu i sprzyjają rozwojowi dzieci.

Rodzice ufają kompetencjom i doświadczeniu nauczycieli, akceptują podejmowane przez nich działania i angażują się w proces wychowawczo-dydaktyczny prowadzony przez przedszkole.

Integracja – dzieci niepełnosprawne na równi z dziećmi zdrowymi są włączane we wszystkie działania podejmowane przez przedszkole. Biorą udział w uroczystościach, konkursach, zawodach i innych akcjach w przedszkolu i w środowisku lokalnym, ogólnopolskim. Integracja przynosi ogromne korzyści dzieciom zdrowym, które uczą się akceptacji, opiekuńczości, poszanowania odmienności drugiego człowieka, w myśl zasady „Każdy inny – wszyscy równi”.

Kreatywność/jakość – nauczyciele i specjaliści indywidualizują działania do potrzeb wychowawczych i dydaktycznych każdego dziecka. Stosują twórcze rozwiązania, poszukują nowatorskich metod pracy z dziećmi. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności, co przekłada się na jakość oferowanych działań. Nauczyciele badają potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania rodziców i wykorzystując bazę oraz własne kompetencje oferują nieodpłatne zajęcia dodatkowe.

Wizja przedszkola

W jakim kierunku będzie rozwijać się nasze przedszkole?

Komunikatywność /Satysfakcja – będziemy dbać o jasny, zrozumiały przekaz informacji kierowany bezpośrednio do osoby zainteresowanej. Będziemy otwarte na dialog. Dbaćbędziemy o dobrą atmosferę, wspólnie rozwiązywać konflikty, tak aby praca sprawiała przyjemność.

Motywacja – będziemy wzajemnie wspieraćsię w podejmowanych działaniach. Doceniać swoją pracę, uznanie rodziców i zadowolenie dzieci. Zadbamy o budowanie odpowiedniej atmosfery oraz systemu motywacyjnego dla personelu w zakresie gratyfikacji słownej i finansowej.

Zaufanie – rodzice, nauczyciele i pracownicy będą akceptować wprowadzane zmiany w celu rozwoju przedszkola. Rodzice będą ufać nauczycielom i pracownikom, akceptując sposób prowadzonej pracy. Pracownicy będą wykazywać wzajemne zaufanie wobec siebie.

Wzbogacanie bazy przedszkola – będziemy wyposażać przedszkole w nowoczesny sprzęt edukacyjny. Zadbamy o modernizację sal i placu zabaw pod kątem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
Współpraca – zespołowa praca pomiędzy nauczycielami będzie oparta na komunikatywności, współdziałaniu, otwartości, dążeniu do wspólnego celu i lepszym przepływie informacji. Współpraca z personelem administracyjno-obsługowym, z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami będzie opierać się również na powyższych wartościach. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wdrażane będą do pracy w małych zespołach.

Wizja przedszkola realizowana będzie poprzez:

 • Kontynuowanie działań nad jakością pracy przedszkola.
 • Wspieranie rodziców w procesie osiągania przez dziecko sukcesów.
 • Doskonalenie relacji pomiędzy personelem przedszkola i rodzicami.
 • Wypracowanie skutecznego modelu gratyfikacyjno – motywacyjnego w celu doceniania zaangażowania wszystkich pracowników przedszkola, przez rodziców, współpracowników i dyrekcję.
 • Remont łazienek.
 • Modernizację placu zabaw, jego urozmaicenie.
 • Organizowanie większej ilości zabaw w terenie.

 

Ewaluacja koncepcji

Koncepcja będzie podlegać modyfikacji i zmianom dokonywanym we współpracy nauczycieli z rodzicami. Monitorowanie realizacji koncepcji jest zadaniem dyrektora i jest dokonywana raz w roku. Na początku roku szkolnego koncepcja pracy przedszkola jest przedstawiana rodzicom. Na koniec każdego roku szkolnego planowane jest badanie opinii rodziców, nauczycieli na temat realizacji koncepcji pracy przedszkola i wprowadzanie ewentualnych zmian na podstawie autoanaliz pracy nauczycieli.

Działania upowszechniające realizację koncepcji pracy przedszkola:

 • Umieszczenie koncepcji pracy na stronie internetowej przedszkola.
 • Udostępnienie „skrzynki – banku pomysłów dla rodziców” w celu pozyskania informacji i nowych propozycji ewentualnych zmian.
 • Umieszczenie w formie graficznej koncepcji w celu jej wyeksponowania w budynku przedszkola.

 

„Bo, niezależnie od tego, ile masz lat, wciąż jest prawdą to, że kiedy idziesz w świat, najlepiej wziąć się za ręce i trzymać się razem.”

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content