Deklaracja dostępnościOŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.ippnr4.pl

Data publikacji  : 17 marzec 2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  17 marzec 2021r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

– treści informacji zamieszczonych na stronie Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach   w postaci artykułów, zdjęć , nagrań , skanów  lub załączników nie są dostępne w postaci nagrań treści w polskim języku migowym.

W celu zapoznania się z treścią dokumentów w postaci graficznych dokumentów PDF

( skanów), niedostępnych dla czytników ekranu, można skorzystać z bezpłatnych  narzędzi:

-RoboBraille  – umożliwia wygenerowanie pliku audio (mp3) na podstawie wskazanego pliku.

-OCR- umożliwia konwersję wskazanego pliku do formatu docx,xlsx lub txt.

Na każdej stronie i podstronie w lewej górnej części zawsze widoczny jest  przycisk symbol niepełnosprawności pozwalający na:

 • zwiększenie wyświetlanego tekstu,
 • zmniejszenie wyświetlanego tekstu,
 • przełączenie strony w tryb skali szarości,
 • włączenie trybu wysokiego kontrastu,
 • przełączenie w tryb negatywu,
 • włączenie jasnego tła
 • podkreślenie wszystkich linków,
 • włączenie bardziej czytelnej czcionki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17

Oparto je na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osobiście:w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach, ul. Bema 49, 11-200 Bartoszyce – w godzinach pracy przedszkola.
 • telefonicznie:– 89 764 1388
 • przez e-mail: ppnr4@op.pl
 • przez ePUAP: IPP4Bartoszyce

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Trzcińską, Dyrektorem przedszkola, adres poczty elektronicznej: ppnr4@op.pl numer telefonu: 89 764 1388  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

1.Do budynku prowadzą dwa wejścia. Każde umożliwia wejście , aby osoba niepełnosprawna mogła wjechać wózkiem z poziomu chodnika.

2.W budynku  jest winda dla osób niepełnosprawnych  i  toaleta dla osób niepełnosprawnych. W windzie  wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o  numerze piętra .Panel w windzie nie jest zaopatrzony  w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

3.Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla   osób niepełnosprawnych.

4.Do budynku i części pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń pionu żywienia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.W  budynku nie ma systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną.

6.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w gabinecie dyrektora  Przedszkola( I piętro-gabinet dyrektora)

Zgłoszenie może być dokonane także  w wyżej opisanych formach kontaktowych. W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej.

 

APLIKACJE MOBILNE

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

Anna Trzcińska

Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content