Ramowy rozkład dniaRamowy rozkład dnia w Integracyjnym Przedszkolu

Publicznym nr 4 w Bartoszycach 

Zakres pracy Godziny organizacji dnia w przedszkolu Czynności dzieci i nauczyciela
Zajęcia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej

 

6.00-7.30 Schodzenie się dzieci w salach wg ustalonego harmonogramu i zgodnie z obowiązującym Procedurami  bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID- 19 na terenie Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach, obowiązujące od 1września 2020r. Zabawy indywidualne i w małych zespołach według zainteresowań i potrzeb dziecka, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wietrzenie sali.
7.30-8.00 Zabawy swobodne: (indywidualne i w małych zespołach) tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, praca indywidualna stymulująca rozwój dzieci, w tym z dziećmi specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzenie obserwacji pedagogicznych.
Realizacja podstawy programowej

8.00-13.00

 

8.00-8.30 Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe z zachowaniem dystansu oraz wietrzenie Sali. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe, ze szczególnym zwracaniem uwagi na właściwe mycie rąk (zgodnie z wywieszonymi plakatami zasad prawidłowego mycia rąk). Pełnienie dyżurów przez dzieci.
8.30-9.00 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu wpajania zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku oraz zasad obowiązujących podczas kasłania i kichania.
9.00-11.45 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci w takcie sytuacji edukacyjnych nabywanie wiedzy i umiejętności w fizycznym, emocjonalnym społecznym i poznawczym obszarze rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka w tym niepełnosprawnego.(w tym religia, język angielski)
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne ze szczególnym zwracaniem uwagi na właściwe mycie rąk, wietrzenie sali
12.00-12.30 Obiad- realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami , kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.30- 13.00- dzieci starsze Odpoczynek poobiedni, relaks, wyciszenie, słuchanie bajek na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej, swobodne zabawy dzieci z zachowaniem dystansu – indywidualne lub w małych zespołach.
12.30-14.15- dzieci młodsze Odpoczynek poobiedni – czynności samoobsługowe, wyciszenie, słuchanie bajek na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej.
Zajęcia w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej 13.00-14.30 Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Realizacja innowacji programowych, praca indywidualna, terapie indywidualne i grupowe, pobyt na świeżym powietrzu wg ustalonego harmonogramu wyjść na podwórko poszczególnych grup oraz z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowo-higieniczne, wietrzenie sali
14.40 – 15.00 Podwieczorek – realizacja założeń programowych w zakresie przestrzegania zasad dobrego wychowania i dbałości o swoje zdrowie i innych.
15.00-16.30 Rozchodzenie się dzieci. Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali, zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami wg ustalonych procedur, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń i reżimu sanitarnego.

 

 

 

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content