Procedura Organizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w IPP nr 4 w BartoszycachPodstawa prawna:

 1. art.127 ust 5-6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz.1082)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (Dz. U. 2017, poz. 1635).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017r.poz. 1575 oraz Dz. U. z 2019r. poz.465)

 

1.

Podstawy organizacyjno – prawne:

 1. Statut Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach zawiera zapis regulujący możliwość prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówce.
 2. Wczesne wspomaganie  rozwoju organizuje się dla dzieci zamieszkałych w Bartoszycach, odbywających edukację w przedszkolach,  może być dla mieszkańców Gminy w przypadku dziecka  odbywającego edukację przedszkolną w przedszkolu,   na zasadach określonych przez organ prowadzący przedszkole.
 3. Kwalifikacje specjalistów są zgodne z niepełnosprawnością dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich indywidualnymi potrzebami wskazanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania.
 4. Zmiany w Arkuszu Organizacyjnym Przedszkola dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są zawarte w aneksie o ile informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka nie zostały ujęte w dokumentach podstawowych zatwierdzonych przez organ prowadzący do 30 maja każdego roku.
 5. Do wczesnego wspomagania rozwoju  przyjmowane są dzieci w wieku od  3 ( w uzasadnionych przypadkach 2,5 lat)  do 7 lat, lub do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym, nie później jednak niż do 9 roku życia, na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 6. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na podstawie wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej i na okres wskazany w opinii.

 

2.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 1. Zespół do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołuje dyrektor przedszkola.
 2. Pracą zespołu koordynuje dyrektor placówki, lub powołany przez niego nauczyciel.
 3. Powołany przez dyrektora zespół:

– ustala, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju   dziecka – kierunki i harmonogram działań podejmowanych w ramach wczesnego  wspomagania rozwoju, uwzgledniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowania barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie.

– opracowuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju,

– ocenia postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka,

– analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadza zmiany w indywidualnym programie wspomagania  stosownie do potrzeb i postępów dziecka oraz planuje dalsze działania w zakresie wczesnego wspomagania

– ściśle współpracuje w rodzicami dziecka w zakresie opracowania i    realizacji programu zajęć

– nawiązuje współpracę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, z:

 1. a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
 2. b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka.

 

3

Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

 1. W skład dokumentacji dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wchodzi:

– opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię    psychologiczno-pedagogiczną,

– dokumenty dostarczone przez rodzica, mające istotny wpływ przebieg terapii, np.   zaświadczenie lekarskie informujące np. o wspomaganiu farmakologicznym    i jego skutkach mogących mieć wpływ na samopoczucie dziecka, jego  funkcjonowanie

– dziennik oddziaływań wspomagających rozwój lub inny dokument  potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem (realizacja indywidualnego programu),

– arkusz obserwacji dziecka

– indywidualny program wczesnego wspomagania dziecka

 1. W skład dokumentacji pracy z rodziną dziecka wchodzi:

– harmonogram współpracy zawierający  działania wspierające rodzinę  (spotkania, warsztaty, konsultacje, instruktaż),

 

 1. W skład dokumentacji zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzi:

– zarządzenie dyrektora placówki o powołaniu zespołu,

– procedura wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Integracyjnym  Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach,

– harmonogram organizacji pracy zespołu (częstotliwość)

– określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych  członków zespołu (kto i za jakie zadanie odpowiada).

4.

 Baza lokalowa i wyposażenie

 1. Wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne jest zgodne z potrzebami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Pomoce dydaktyczne są adekwatne do prowadzonych zajęć z dzieckiem i jego rodziną.
 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są na terenie Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach przy ulicy Bema 49.
 3. Miejsce i godziny pracy ustala dyrektor przedszkola .

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content