Wczesne Wspomaganie Rozwoju DzieckaW Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr4 w Bartoszycach prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Na zajęcia WWRD dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka,  wydawanej  przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

  • zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych
  • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.
  • pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.
  • wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.
  • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb

– współpraca z rodziną:

  • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
  • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
  • identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu

Zajęcia WWRD odbywają się na terenie przedszkola i prowadzone są przez zespół specjalistów, w  skład którego wchodzą:

Edyta Kołosowska – fizjoterapia, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej

Lucyna Minota – fizjoterapia, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

Anna Popielarz – pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii, oligofrenopedagogika z elementami rehabilitacji

Ewa Szadejko –pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,

Czupajło Agnieszka – logopedia szkolna i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, pedagogika wczesnoszkolna z logopedią,

Jagienka Olszewska – wczesna edukacja, oligofrenopedagogika

Beata Zawadzka – neurologopedia, integracja sensoryczna, pedagogika specjalna w edukacji integracji włączającej, socjoterapia, psychologia

Dorota Krupińska- wczesna edukacja, logopedia

Danuta Pesta – pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Zarzycka Renata – wczesna edukacja, oligofrenopedagogika

Beata Stachowska-Janowicz – oligofrenopedagogika, surdotyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (koordynator WWRD)

 

 

Załączniki do pobrania

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content