Psycholog przedszkolny 

mgr Beata Zawadzka

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
8.30-9.30 8.30-9.00 8.30-12.30 8.30-10.30
12.00-12.30 _________ ________ _________

Dodatkowo konsultacje dla rodziców:

Czwartek 15.30-16.30

KIM JEST PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY?

 Psycholog w przedszkolu zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn niepowodzeń i trudności dzieci i ich rodzin.

 

Zadaniem psychologa przedszkolnego jest przede wszystkim:

 • prowadzenie obserwacji dzieci w trakcie codziennego funkcjonowania w przedszkolu oraz wsparcie w chwili doświadczania przez nie trudności;
 • działania diagnostyczne: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • budowanie kontaktu z dziećmi, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa
  i zrozumienia;
 • udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom na terenie przedszkola – prowadzenie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych;
 • współpraca z rodzicami, wychowawcami i najbliższym otoczeniem dziecka;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami;
 • kierowanie rodziców dzieci do specjalistycznych placówek, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku zidentyfikowania potrzeby diagnozy dziecka.

 

Psycholog oferuje wsparcie w sytuacjach:

 • trudności wychowawczych (m.in. porady wychowawcze, strategie wzmacniania i wygaszania zachowań niepożądanych, nadużywanie urządzeń mobilnych);
 • sytuacje kryzysowe (m.in. przemoc, żałoba, rozwód, wydarzenia traumatyczne);
 • zaburzeń zachowania (m.in. agresja, zachowania opozycyjno- buntownicze);
 • zaburzeń lękowych (m.in. nadmierne wycofanie, przedłużające się trudności adaptacyjne);
 • zaburzeń emocjonalnych i społecznych (m.in. deficyt umiejętności społecznych);
 • innych sytuacjach trudnych dla dziecka i całego systemu rodzinnego.

 

Zajęcia z psychologiem w przedszkolu

Psycholog prowadzi zajęcia z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie indywidualnej lub grupowej. W zależności od zidentyfikowanej przyczyny, zajęcia mogą być ukierunkowane na rozwój funkcji poznawczych dziecka (doskonalenie uwagi i koncentracji, rozwijanie mowy, percepcji, pamięci czy myślenia) bądź  na rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych. Wspieranie dziecka w rozpoznawaniu emocji własnych i innych osób, identyfikowaniu przyczyn własnych stanów emocjonalnych, rozwijaniu samoregulacji emocjonalnej czy nawiązywaniu pozytywnych relacji rówieśniczych.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content