Zajęcia z Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka w naszym PrzedszkoluKoordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:
Beata Stachowska-Janowicz

 

W Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Na zajęcia WWRD dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka, wydawanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:
• zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych
• pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.
• pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.
• wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.
• pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb

– współpraca z rodziną:
• udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
• udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
• identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu
Zajęcia WWRD odbywają się na terenie przedszkola i prowadzone są przez zespół specjalistów.

Zajęcia Integracji Sensorycznej

Prowadzący:
mgr Lucyna Minota – terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapia, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika;
mgr Anna Popielarz – terapeuta integracji sensorycznej studia licencjackie I stopnia specjalność: pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika z rehabilitacją, studia II stopnia pedagogika wczesnoszkolna z logopedią;
mgr Beata Zawadzka – terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, pedagogika specjalna w edukacji integracji włączającej, socjoterapia, psycholog;

Terapia SI polega na usprawnianiu pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju umiejętności (np. jazdy na rowerze, czytania).
W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.


————

Zajęcia z surdopedagogiem

Prowadzący:
mgr Beata Stachowska – Janowicz – oligofrenopedagogika, surdotyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Na tego typu zajęcia uczęszczają dzieci z niedosłuchem i problemami percepcji słuchowej. Prowadzenie z dziećmi pracy terapeutycznej przyczynia się do rozwoju percepcji słuchowej, poprawy mowy i rozumienia jej, co pozwala uniknąć stresu związanego z pokonywaniem trudności oraz wzmacnia wiarę we własne możliwości. Dostosowanie oddziaływań do specyfiki rozwoju dziecka, uwzględnienie jego możliwości rozwojowych i ograniczeń wynikających z wady słuchu, korzystnie wpłynie na ogólny rozwój umiejętności słyszenia i mówienia. Głównym celem zajęć jest przywracanie sprawności poprzez usprawnianie procesów poznawczych, zaburzonych wskutek ograniczenia percepcji bodźców słuchowych, w tym mowy dźwiękowej.

————

Zajęcia z tyflopedagogiem

mgr Beata Stachowska – Janowicz – oligofrenopedagogika, surdotyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Terapeuta tyflopedagog prowadzi terapię widzenia, która polega na usprawnianiu funkcji wzrokowych, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym – efektywniejszemu wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka
z uszkodzonym wzrokiem.
Terapia obejmuje swym zakresem przede wszystkim:
• stymulowanie widzenia
• pobudzanie do patrzenia
• rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (fiksacja, lokalizowanie bodźca, zbieżność, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia, przeszukiwanie)
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej
• kształtowanie pojęć
• usprawnianie pamięci wzrokowej
• osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. dobieranie obiektów i obrazków wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach, figurach i znakach abstrakcyjnych, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie wzrokowe)
• ocenianie i modyfikowanie najbliższego otoczenia dziecka, w celu dostosowania go do indywidualnych możliwości i potrzeb wzrokowych dziecka słabowidzącego.

————

Zajęcia ogólnorozwojowe

Terapia zaburzeń rozwojowych,
Zajęcia z oligofrenopedagogiem,
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Prowadzący:
mgr Beata Stachowska – Janowicz – oligofrenopedagogika, surdotyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
mgr Minota Lucyna – fizjoterapia, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
mgr Pesta Danuta – pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą
mgr Gąsiewska Marta – pedagogika resocjalizacyjna, przygotowanie pedagogiczne, Oligofrenopedagogika
mgr Kołosowska Edyta – fizjoterapia, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej

Terapia ma na celu niwelowanie oraz zapobieganie zakłóceniom rozwoju w wielu sferach (np. poznawczej, emocjonalno-społecznej, komunikacyjnej, percepcyjno-motorycznej), które utrudniają dziecku osiąganie kolejnych etapów rozwojowych, uruchamiają nieprawidłowe mechanizmy radzenia sobie, niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie dziecka w sytuacjach codziennych oraz na życie rodzinne.

Zajęcia poprzez zabawę stymulują ogólny rozwój dziecka: rozwijanie sprawności manualnej, poznawczej, procesów myślowych, a także rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej oraz sprawności realizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem treningu komunikacji. Przygotowują dziecko do uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a w dalszej kolejności do życia w społeczeństwie. Podejmowane działania mają charakter wzmacniający, usprawniający i kompensacyjny, które są dostosowane do potrzeb oraz możliwości rozwojowych dziecka.

————

Psycholog

Prowadzący:
mgr Beata Zawadzka – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, pedagogika specjalna w edukacji integracji włączającej, socjoterapia;
Spotkanie dziecka z psychologiem to szereg ukierunkowanych aktywności, które dają mu przestrzeń do wyrażenia swoich myśli i odczuć. Ważna jest praca nad przeformułowaniem niewłaściwego sposobu myślenia, a co za tym idzie zachowań, na takie, które służą dobru dziecka i jego rodziny.

————

Terapia logopedyczna

Prowadzący:
mgr Anna Kondyra – logopedia i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym
mgr Agnieszka Czupajło – logopedia szkolna i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, pedagogika wczesnoszkolna z logopedią,
mgr Dorota Krupińska – logopeda, wczesna edukacja,

Terapia logopedyczna to działania, których celem jest usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się, od wad wymowy po niemożność mówienia. Jest opracowywana indywidualnie i dostosowywana do potrzeb dziecka. Polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych.

————

Usprawnianie ruchowe/rehabilitacja ruchowa

Prowadzący:
mgr Kołosowska Edyta – fizjoterapia, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej
mgr Minota Lucyna – fizjoterapia, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, terapeuta SI

Podstawowym celem usprawniania ruchowego jest przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej dziecka. Zajęcia tego typu przyczyniają się m.in. do zwiększenia ruchomości w stawach, czy zwiększenia siły mięśniowej podnosząc tym samym lepszą funkcjonalność organizmu jako całości.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content