Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkoluZajęcia korekcyjno-kompensacyjne są zajęciami specjalistycznymi, wymienionymi w § 6 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kierowane są do dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest korygowanie i kompensowanie odchyleń rozwojowych i zaburzeń psychoruchowych dziecka. Zajęcia w naszym przedszkolu są prowadzone w zakresie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych tj.: percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz małej motoryki.

Do zadań realizowanych podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych należą m.in.:

  • stymulacja rozwoju intelektualnego,
  • usprawnianie funkcji słuchowo-językowych,
  • usprawnianie sprawności manualnej i grafomotoryki,
  • usprawnianie funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej,
  • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych,
  • rozwój koncentracji i spostrzegawczości,
  • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu,
  • rozwój kompetencji emocjonalno-motywacyjnych, społecznych i komunikacyjnych,
  • wyrównywaniu braków w wiedzy i umiejętnościach.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, tak jak wszystkie pozostałe zajęcia specjalistyczne, mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupie. W przedszkolu godzina zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut.

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 osób.

Podczas zajęć dzieci uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, wzmacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce
Skip to content