Przetwarzanie danych osobowychKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Integracyjnym Przedszkolu  Publicznym nr 4 w Bartoszycach jest Dyrektor Przedszkola

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 1. a) rekrutacji dzieci do placówki
 2. b) ewidencji dzieci,
 3. c) prowadzenie dziennika zajęć,
 4. d) w celach sprawozdawczych,
 5. e) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 6. f) w sprawach pracowniczych

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych   dziecka będzie:

 1. a) Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach,
 2. b) organy nadzoru,
 3. c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
 4. d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

Pracownika będzie:

 1. a) Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach,
 2. b) organ prowadzący-Gmina Miejska Bartoszyce
 3. c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,

6) Państwa  dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem  Państwa  danych osobowych przysługuje   prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje  Państwu  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach. przysługuje  Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez  Państwo  danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec  Państwa  dziecka.

11)  Państwa  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

Telefon
89 764 13 88
Adres
gen. Józefa Bema 49, 11-200 Bartoszyce